لیست توابع اکسل

توابع اکسل شامل ۱۳ دسته توابع منطقی، ریاضی، جستجو، مالی، آماری، زمانی، متنی، اطلاعاتی و… می‌باشد که در زیر لیست شده‌اند. برای خواندن آموزش تابع و مثال‌های مربوطه کافیست روی تابع موردنظر کلیک کنید.

توابع منطقی

(Logical)

...

logical2

logical1

اشتراک چند شرط

AND

ایجاد مقدار منطقی FALSE

value_if_false

value_if_true

logical_test

تست شرطی خاص

IF

value_if_error

value

یافتن و مدیریت خطاها

value_if_na

value

شناسایی و مدیریت خطاهای N/A

...

value_if_true1

logical_test1

تست چندین شرط

IFS

calculation

...

parameter

ایجاد توابع سفارشی

LAMBDA

calculation

...

name_value1

name1

تعریف و فراخوانی متغیر

LET

logical

معکوس نمودن استدلال یا نتایج

NOT

...

logical2

logical1

اجتماع چند شرط

OR

default

...

result1

value1

expression

تعریف مقادیر

ایجاد مقدار منطقی TRUE

...

logical2

logical1

تابع OR منحصربفرد

XOR

توابع ریاضی

(Math & Trig)

number

قدر مطلق

ABS

number

قسمت صحیح عدد (روند پایین)

INT

...

number2

number1

ضرب چند عدد

significance

number

روند کردن به نزدیک‌ترین عدد مشخص شده

MROUND

power

number

توان

POWER

ایجاد عدد تصادفی بین 0 و 1

RAND

integer

max

min

columns

rows

ایجاد عدد تصادفی از یک محدوده

RANDARRAY

top

bottom

ایجاد عدد تصادفی مابین دو عدد

RANDBETWEEN

num_digits

number

روند کردن

ROUND

num_digits

number

روند به پایین

ROUNDDOWN

num_digits

number

روند به بالا

ROUNDUP

...

ref2

ref1

function_num

محاسبات محدوده دارای فیلتر/سلول‌های مخفی

...

number2

number1

جمع اعداد

SUM

sum_range

criteria

range

جمع شرطی

...

criteria1

range1

sum_range

جمع شرطی با چند معیار

...

array2

array1

جمع حاصلضرب

توابع جستجو

(Lookup & Reference)

sheet

a1

abs_num

col_num

row_num

ایجاد یک آدرس

ADDRESS

...

value1

index_num

انتخاب مقدار براساس موقعیت در لیست

CHOOSE

reference

شماره ستون

COLUMN

array

شمارش تعداد ستون

COLUMNS

if_empty

include

array

فیلتر کردن محدوده با شرطی خاص

FILTER

reference

نمایش فرمول

FORMULATEXT

...

field1, item1

pivot_table

data_field

بازیابی داده از پیوت‌تیبل

GETPIVOTDATA

range_lookup

row_index

table_array

lookup_value

جستجو افقی

HLOOKUP

friendly_name

link_location

ایجاد لینک

HYPERLINK

column_num

row_num

array

نمایش مقدار بر اساس موقعیت

a1

ref_text

نمایش مقدار با استفاده از متن

INDIRECT

result_vector

lookup_vector

lookup_value

جستجو در محدوده یک ردیف/ستونی

LOOKUP

match_type

lookup_array

lookup_value

نمایش موقعیت داده در محدوده

width

height

cols

rows

reference

نمایش محدوده بر اساس مسیر ورودی

OFFSET

reference

شماره ردیف

ROW

array

شمارش تعداد ردیف

ROWS

by_col

sort_order

sort_index

array

مرتب‌سازی محدوده

SORT

...

sort_order

by_array

array

مرتب‌سازی محدوده بر اساس ستون

SORTBY

array

تغییر جهت افقی/عمودی محدوده

TRANSPOSE

exactly_once

by_col

array

استخراج مقادیر منحصربفرد از محدوده

UNIQUE

range_lookup

col_index_num

table_array

lookup_value

جستجو در جدول عمودی

search_mode

match_mode

not_found

return_array

lookup_array

lookup

جستجو در محدوده

search_mode

match_mode

lookup_array

lookup_value

نمایش موقعیت داده در محدوده

توابع مالی

(Financial)

ACCRINT

محاسبه بهره متعلقه دوره‌ای اوراق قرضه

issue

first_interest

settlement

rate

Par

frequency

Basis

calc_method

ACCRINTM

محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه در سررسید

issue

settlement

rate

Par

Basis

محاسبه فرع وام

rate

nper

pv

start_period

end_period

type

محاسبه اصل وام

rate

nper

pv

start_period

end_period

type

DB

استهلاک به روش نزولی

cost

salvage

life

per

month

DDB

استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف

cost

salvage

life

per

factor

EFFECT

نرخ بهره سالانه موثر

nominal_rate

npery

FV

ارزش آتی یک سرمایه‌گذاری

rate

nper

pmt

pv

type

FVSCHEDULE

ارزش آتی با نرخ سود متغیر

principal

schedule

محاسبه فرع قسط

rate

per

nper

pv

fv

type

IRR

نرخ بازگشت داخلی

values

guess

MIRR

نرخ بازده داخلی اصلاح شده

values

finance_rate

reinvest_rate

NOMINAL

نرخ سود اسمی

effect_rate

npery

تعیین تعداد اقساط یک وام

rate

pmt

pv

fv

type

NPV

ارزش خالص فعلی

rate

value1

value2

...

PMT

محاسبه اقساط وام

rate

nper

pv

fv

type

تعیین اصل قسط

rate

per

nper

pv

fv

type

PV

ارزش فعلی یک سرمایه‌گذاری

rate

nper

pmt

fv

type

تعیین نرخ بهره وام

nper

pmt

pv

fv

type

guess

SLN

استهلاک با روش خط مستقیم

cost

salvage

life

SYD

استهلاک با روش مجموع سنوات

cost

salvage

life

per

VDB

استهلاک به روش نرخ تنزیل متغیر

cost

salvage

life

start_per

end_per

factor

no_switch

XIRR

نرخ بازده داخلی با جریانات نقدی نامنظم

values

dates

guess

XNPV

ارزش فعلی خالص با جریانات نقدی نامنظم

rate

value

dates

توابع آماری

(Statistical)

میانگین

number1

number2

...

میانگین محدوده حاوی متن

number1

number2

...

AVERAGEIF

میانگین شرطی

range

criteria

average_range

AVERAGEIFS

میانگین چند شرطی

averange_range

criteria_range1

criteria1

...

COUNT

شمارش سلول‌های حاوی عدد

value1

value2

...

COUNTA

شمارش سلول‌های غیرخالی

value1

value2

...

COUNTBLANK

شمارش سلول‌های خالی

range

COUNTIF

شمارش شرطی

range

criteria

COUNTIFS

شمارش چند شرطی

range1

criteria1

...

nمین مقدار بزرگ

array

k

MAX

بزرگ‌ترین مقدار

number1

number2

...

بزرگ‌ترین مقدار محدوده حاوی متن

value1

value2

...

MAXIFS

ماکسیمم شرطی

max_range

range1

criteria1

...

MIN

کوچک‌ترین مقدار

number1

number2

...

کوچکترین مقدار محدوده حاوی متن

value1

value2

...

MINIFS

مینیمم شرطی

min_range

range1

criteria1

...

nمین مقدار کوچک

array

k

RANK

رتبه داده در مجموعه

min_range

range1

criteria1

...

توابع زمانی

(Date & Time)

DATE

ایجاد تاریخ

year

month

day

DATEDIF

اختلاف دو تاریخ

start_date

end_date

unit

DAY

استخراج روز از تاریخ

date

DAYS

اختلاف روزانه دو تاریخ

start_date

end_date

EDATE

افزایش/کاهش ماهانه تاریخ

start_date

months

EOMONTH

تغییر ماهانه تاریخ (به آخرین روز ماه)

start_date

months

HOUR

استخراج ساعت از زمان

serial_number

MINUTE

استخراج دقیقه از زمان

serial_number

MONTH

استخراج ماه از تاریخ

serial_number

NETWORKDAYS

تعداد روز کاری بین دو تاریخ

start_date

end_date

holidays

NETWORKDAYS.INTL

تعداد روز کاری بین دو تاریخ

start_date

end_date

weekend

holidays

NOW

زمان حال (روز و ساعت)

SECOND

استخراج ثانیه از زمان

serial_number

TIME

ایجاد زمان (با ساعت، دقیقه و ثانیه)

hour

minute

second

TODAY

تاریخ امروز

YEAR

استخراج سال از تاریخ

date

YEARFRAC

اختلاف دو تاریخ به سال

start_date

end_date

basis

توابع متنی

(Text)

ARRAYTOTEXT

چسباندن مقادیر یک محدوده

array

format

CLEAN

حذف کارکترهای غیرقابل چاپ

text

CONCAT

چسباندن مقادیر متنی بدون جداکننده

text1

text2

...

CONCATENATE

چسباندن مقادیر متنی

text1

text2

text3

...

EXACT

مقایسه دو رشته متنی

text1

text2

FIND

جستجو موقعیت کارکتر در متن

find_text

within_text

start_num

LEFT

برش قسمتی از متن (از کارکتر اول)

text

num_chars

LEN

شمارش تعداد کارکتر

text

MID

برش قسمتی از متن (از وسط)

text

start_num

num_chars

NUMBERVALUE

تبدیل متن به عدد

text

decimal_separator

group_separator

REPLACE

ویرایش متن

old_text

start_num

num_chars

new_text

RIGHT

برش قسمتی از متن (از آخر)

text

num_chars

SEARCH

جستجو موقعیت کارکتر در متن

find_text

within_text

start_num

SUBSTITUTE

ویرایش متن با جایگزینی کارکترها

text

old_text

new_text

instance

T

فیلتر مقادیر متنی

value

TEXTJOIN

چسباندن مقادیر متنی

delimiter

ignore_empty

text1

text2

TRIM

حذف فاصله‌های اضافه در متن

text

توابع اطلاعاتی

(Information)

ISBLANK

تست خالی بودن سلول

value

ISERR

تست خطاها بجز NA

value

ISERROR

تست خطاها

value

ISEVEN

تست زوج بودن

value

ISFORMULA

تست فرمول بودن

reference

ISLOGICAL

تست منطقی بودن

value

ISNA

تست خطای NA

value

ISNONTEXT

تست مقدار غیرمتنی

value

ISNUMBER

تست مقدار عددی

value

ISODD

تست فرد بودن

value

ISREF

تست مرجع بودن

value

ISTEXT

تست مقدار متنی

value

N

تبدیل مقادیر به عدد

value

NA

ایجاد خطای NA

SHEET

استخراج شماره شیت

value

SHEETS

استخراج تعداد شیت‌ها

reference

اسکرول به بالا