لیست توابع اکسل

توابع اکسل شامل ۱۳ دسته توابع منطقی، ریاضی، جستجو، مالی، آماری، زمانی، متنی، اطلاعاتی و… می‌باشد که در زیر لیست شده‌اند. برای خواندن آموزش تابع و مثال‌های مربوطه کافیست روی تابع موردنظر کلیک کنید.

توابع منطقی

(Logical)

...

logical2

logical1

اشتراک چند شرط

AND

ایجاد مقدار منطقی FALSE

value_if_false

value_if_true

logical_test

تست شرطی خاص

IF

value_if_error

value

یافتن و مدیریت خطاها

value_if_na

value

شناسایی و مدیریت خطاهای N/A

...

value_if_true1

logical_test1

تست چندین شرط

IFS

calculation

...

parameter

ایجاد توابع سفارشی

LAMBDA

calculation

...

name_value1

name1

تعریف و فراخوانی متغیر

LET

logical

معکوس نمودن استدلال یا نتایج

NOT

...

logical2

logical1

اجتماع چند شرط

OR

default

...

result1

value1

expression

تعریف مقادیر

ایجاد مقدار منطقی TRUE

...

logical2

logical1

تابع OR منحصربفرد

XOR

توابع ریاضی

(Math & Trig)

number

قدر مطلق

ABS

number

قسمت صحیح عدد (روند پایین)

INT

...

number2

number1

ضرب چند عدد

significance

number

روند کردن به نزدیک‌ترین عدد مشخص شده

MROUND

power

number

توان

POWER

ایجاد عدد تصادفی بین 0 و 1

RAND

integer

max

min

columns

rows

ایجاد عدد تصادفی از یک محدوده

RANDARRAY

top

bottom

ایجاد عدد تصادفی مابین دو عدد

RANDBETWEEN

num_digits

number

روند کردن

ROUND

num_digits

number

روند به پایین

ROUNDDOWN

num_digits

number

روند به بالا

ROUNDUP

...

ref2

ref1

function_num

محاسبات محدوده دارای فیلتر/سلول‌های مخفی

...

number2

number1

جمع اعداد

SUM

sum_range

criteria

range

جمع شرطی

...

criteria1

range1

sum_range

جمع شرطی با چند معیار

...

array2

array1

جمع حاصلضرب

توابع جستجو

(Lookup & Reference)

sheet

a1

abs_num

col_num

row_num

ایجاد یک آدرس

ADDRESS

...

value1

index_num

انتخاب مقدار براساس موقعیت در لیست

CHOOSE

reference

شماره ستون

COLUMN

array

شمارش تعداد ستون

COLUMNS

if_empty

include

array

فیلتر کردن محدوده با شرطی خاص

FILTER

reference

نمایش فرمول

FORMULATEXT

...

field1, item1

pivot_table

data_field

بازیابی داده از پیوت‌تیبل

GETPIVOTDATA

range_lookup

row_index

table_array

lookup_value

جستجو افقی

HLOOKUP

friendly_name

link_location

ایجاد لینک

HYPERLINK

column_num

row_num

array

نمایش مقدار بر اساس موقعیت

a1

ref_text

نمایش مقدار با استفاده از متن

INDIRECT

result_vector

lookup_vector

lookup_value

جستجو در محدوده یک ردیف/ستونی

LOOKUP

match_type

lookup_array

lookup_value

نمایش موقعیت داده در محدوده

width

height

cols

rows

reference

نمایش محدوده بر اساس مسیر ورودی

OFFSET

reference

شماره ردیف

ROW

array

شمارش تعداد ردیف

ROWS

by_col

sort_order

sort_index

array

مرتب‌سازی محدوده

SORT

...

sort_order

by_array

array

مرتب‌سازی محدوده بر اساس ستون

SORTBY

array

تغییر جهت افقی/عمودی محدوده

TRANSPOSE

exactly_once

by_col

array

استخراج مقادیر منحصربفرد از محدوده

UNIQUE

range_lookup

col_index_num

table_array

lookup_value

جستجو در جدول عمودی

search_mode

match_mode

not_found

return_array

lookup_array

lookup

جستجو در محدوده

search_mode

match_mode

lookup_array

lookup_value

نمایش موقعیت داده در محدوده

توابع مالی

(Financial)

calc_method

Basis

frequency

Par

rate

settlement

first_interest

issue

محاسبه بهره متعلقه دوره‌ای اوراق قرضه

ACCRINT

Basis

Par

rate

settlement

issue

محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه در سررسید

ACCRINTM

type

end_period

start_period

pv

nper

rate

محاسبه فرع وام

type

end_period

start_period

pv

nper

rate

محاسبه اصل وام

month

per

life

salvage

cost

استهلاک به روش نزولی

DB

factor

per

life

salvage

cost

استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف

DDB

npery

nominal_rate

نرخ بهره سالانه موثر

EFFECT

type

pv

pmt

nper

rate

ارزش آتی یک سرمایه‌گذاری

FV

schedule

principal

ارزش آتی با نرخ سود متغیر

FVSCHEDULE

type

fv

pv

nper

per

rate

محاسبه فرع قسط

guess

values

نرخ بازگشت داخلی

IRR

reinvest_rate

finance_rate

values

نرخ بازده داخلی اصلاح شده

MIRR

npery

effect_rate

نرخ سود اسمی

NOMINAL

type

fv

pv

pmt

rate

تعیین تعداد اقساط یک وام

...

value2

value1

rate

ارزش خالص فعلی

NPV

type

fv

pv

nper

rate

محاسبه اقساط وام

PMT

type

fv

pv

nper

per

rate

تعیین اصل قسط

type

fv

pmt

nper

rate

ارزش فعلی یک سرمایه‌گذاری

PV

guess

type

fv

pv

pmt

nper

تعیین نرخ بهره وام

life

salvage

cost

استهلاک با روش خط مستقیم

SLN

per

life

salvage

cost

استهلاک با روش مجموع سنوات

SYD

no_switch

factor

end_per

start_per

life

salvage

cost

استهلاک به روش نرخ تنزیل متغیر

VDB

guess

dates

values

نرخ بازده داخلی با جریانات نقدی نامنظم

XIRR

dates

value

rate

ارزش فعلی خالص با جریانات نقدی نامنظم

XNPV

توابع آماری

(Statistical)

...

number2

number1

میانگین

...

number2

number1

میانگین محدوده حاوی متن

average_range

criteria

range

میانگین شرطی

AVERAGEIF

...

criteria1

criteria_range1

averange_range

میانگین چند شرطی

AVERAGEIFS

...

value2

value1

شمارش سلول‌های حاوی عدد

COUNT

...

value2

value1

شمارش سلول‌های غیرخالی

COUNTA

range

شمارش سلول‌های خالی

COUNTBLANK

criteria

range

شمارش شرطی

COUNTIF

...

criteria1

range1

شمارش چند شرطی

COUNTIFS

k

array

nمین مقدار بزرگ

...

number2

number1

بزرگ‌ترین مقدار

MAX

...

value2

value1

بزرگ‌ترین مقدار محدوده حاوی متن

...

criteria1

range1

max_range

ماکسیمم شرطی

MAXIFS

...

number2

number1

کوچک‌ترین مقدار

MIN

...

value2

value1

کوچکترین مقدار محدوده حاوی متن

...

criteria1

range1

min_range

مینیمم شرطی

MINIFS

k

array

nمین مقدار کوچک

...

criteria1

range1

min_range

رتبه داده در مجموعه

RANK

توابع زمانی

(Date & Time)

day

month

year

ایجاد تاریخ

DATE

unit

end_date

start_date

اختلاف دو تاریخ

DATEDIF

date

استخراج روز از تاریخ

DAY

end_date

start_date

اختلاف روزانه دو تاریخ

DAYS

months

start_date

افزایش/کاهش ماهانه تاریخ

EDATE

months

start_date

تغییر ماهانه تاریخ (به آخرین روز ماه)

EOMONTH

serial_number

استخراج ساعت از زمان

HOUR

serial_number

استخراج دقیقه از زمان

MINUTE

serial_number

استخراج ماه از تاریخ

MONTH

holidays

end_date

start_date

تعداد روز کاری بین دو تاریخ

NETWORKDAYS

holidays

weekend

end_date

start_date

تعداد روز کاری بین دو تاریخ

NETWORKDAYS.INTL

زمان حال (روز و ساعت)

NOW

serial_number

استخراج ثانیه از زمان

SECOND

second

minute

hour

ایجاد زمان (با ساعت، دقیقه و ثانیه)

TIME

تاریخ امروز

TODAY

date

استخراج سال از تاریخ

YEAR

basis

end_date

start_date

اختلاف دو تاریخ به سال

YEARFRAC

توابع متنی

(Text)

format

array

چسباندن مقادیر یک محدوده

ARRAYTOTEXT

text

حذف کارکترهای غیرقابل چاپ

CLEAN

...

text2

text1

چسباندن مقادیر متنی بدون جداکننده

CONCAT

...

text3

text2

text1

چسباندن مقادیر متنی

CONCATENATE

text2

text1

مقایسه دو رشته متنی

EXACT

start_num

within_text

find_text

جستجو موقعیت کارکتر در متن

FIND

num_chars

text

برش قسمتی از متن (از کارکتر اول)

LEFT

text

شمارش تعداد کارکتر

LEN

num_chars

start_num

text

برش قسمتی از متن (از وسط)

MID

group_separator

decimal_separator

text

تبدیل متن به عدد

NUMBERVALUE

new_text

num_chars

start_num

old_text

ویرایش متن

REPLACE

num_chars

text

برش قسمتی از متن (از آخر)

RIGHT

start_num

within_text

find_text

جستجو موقعیت کارکتر در متن

SEARCH

instance

new_text

old_text

text

ویرایش متن با جایگزینی کارکترها

SUBSTITUTE

value

فیلتر مقادیر متنی

T

text2

text1

ignore_empty

delimiter

چسباندن مقادیر متنی

TEXTJOIN

text

حذف فاصله‌های اضافه در متن

TRIM

توابع اطلاعاتی

(Information)

value

تست خالی بودن سلول

ISBLANK

value

تست خطاها بجز NA

ISERR

value

تست خطاها

ISERROR

value

تست زوج بودن

ISEVEN

reference

تست فرمول بودن

ISFORMULA

value

تست منطقی بودن

ISLOGICAL

value

تست خطای NA

ISNA

value

تست مقدار غیرمتنی

ISNONTEXT

value

تست مقدار عددی

ISNUMBER

value

تست فرد بودن

ISODD

value

تست مرجع بودن

ISREF

value

تست مقدار متنی

ISTEXT

value

تبدیل مقادیر به عدد

N

ایجاد خطای NA

NA

value

استخراج شماره شیت

SHEET

reference

استخراج تعداد شیت‌ها

SHEETS

اسکرول به بالا