بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

هدف این پژوهش، بررسی تکنیک‌های انتخاباتی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی می‌باشد.
با بارگزاری این فایل در برنامه‌های پرسشنامه‌ساز می‌توانید با چند کلیک، به همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس پرسشنامه ارسال کنید.
با بارگزاری این فایل در برنامه‌های پرسشنامه‌ساز، می‌توانید با چند کلیک به همه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران پرسشنامه خود را ارسال کنید.
لیست موسسات حسابرسی عضو جامعه به تفکیک شهرستان، همراه با کد موسسه، نام موسسه، کد شرکا، نام شرکا، نام شهر، آدرس، تلفن ثابت، ایمیل موسسات.
پولشویی به معنای قانونی جلوه دادن دارایی‌های نامشروع است. حسابرسان از تمهیدات لازم در جهت مبارزه با پولشویی اطمینان حاصل و موارد عدم رعایت را گزارش می‌کنند.
حسابداری همزاد تمدن است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه‌‌گیری، ثبت و‌ تلخیص‌، تجزیه و‌ تحلیل‌، تفسیر اطلاعات مالی‌
جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور ياری رساندن به دولت در اعمال نظارت مالی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه و شامل 4 رکن می‌باشد.
نخستین ﺑﺎری ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع حسابرسی اﺷﺎره ﺷﺪ، در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1311 بود.
فرآیند جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای واحد اقتصادی، جهت تعیین میزان انطباق ادعاها با استانداردها و گزارش نتایج به افراد ذینفع
اسکرول به بالا